Musta-Pekka Oy – viestintäpalveluiden yleiset ehdot

1 Määritelmät ja soveltamisala

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

”Asiakkaalla” yritystä tai yhteisöä, joka tekee tai on tehnyt Mustapekan kanssa sopimuksen palvelun käytöstä. Asiakkaalla tarkoitetaan myös sellaista kuluttaja-asiakasta, joka hankkii palveluita pääasiassa elinkeinotoiminnan harjoittamista varten.

”Käyttäjällä” henkilöä, joka käyttää palvelua. Käyttäjä ei välttämättä ole sopimuksen tekijä eli asiakas.

”Sopimuksella” asiakkaan ja Mustapekan välistä sopimusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta.

”Palvelulla” Mustapekan valikoimissa kulloinkin olevia viestintäpalveluja taikka lisä- tai sisältöpalveluja. Päätelaitteet eivät kuulu liittymään tai palveluun.

”Viestintäpalvelulla” viestien siirtämistä, jakelua ja tarjolla pitoa Mustapekan käyttämässä viestintäverkossa. Lisä- ja sisältöpalvelut eivät ole viestintäpalveluita.

”Lisäpalvelulla” muun muassa esto-, saldorajoitus-, vastaaja-, puhelunsiirto- ja erilaisia paikannus- tai tallennus- palveluja sekä tietoturvapalveluja.

”Sisältöpalvelulla” erilaisten sisältöjen tarjoamista asiakkaille kuten muun muassa uutis-, ajankohtais- ja viihde- palveluja.

”Matkaviestinpalveluilla” tarkoitetaan radioverkon kautta (2G, 3G, 4G) toimitettuja Viestintäpalveluita Mustapekan matkaviestinliittymiin.

”Viestintäverkolla” toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun. Viestintäverkkoja ovat muun muassa kiinteät verkot ja matkaviestinverkot.

”Liittymällä” liityntäpistettä tai rajakohtaa, jossa asiakkaan vastuulla oleva sisäjohtoverkko tai telepäätelaite kytketään Mustapekan viestintäverkkoon, jotta asiakas pääsee käyttämään viestintäpalveluja. Liittymä voi olla esimerkiksi laajakaistainen mobiilivaihde- tai puhelinliittymä.

”Puhelinliittymällä” kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon liittymää. Puhelinliittymällä ei tarkoiteta esimerkiksi laajakaistaista internetliittymää.

”Yleispalveluliittymällä” yleispalveluyrityksen asiakkaan vakinaiseen toimipaikkaan toimittamaa liittymää, jolla voi soittaa hätäpuheluita, soittaa ja vastaanottaa koti- ja ulkomaan puheluita sekä muita tavanomaisia puhelinpalveluita ja joka mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriön määrittämän vähimmäistiedonsiirtonopeuden. Yleispalvelun eri osia voivat toteuttaa eri yleispalveluvelvolliset yritykset, ja palvelut voidaan toteuttaa useammalla liittymällä. Yleispalveluvelvollisella teleyrityksellä tarkoitetaan Viestintäviraston nimeämää yritystä, joka on velvollinen toimittamaan yleispalveluliittymän. Mustapekka on palveluoperaattori, joka vuokraa verkko-operaattoreiden verkkoja sekä tuottaa palvelukokonaisuuden osin alihankintana kolmansien osapuolien kautta.

Näitä yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja sovelletaan Mustapekan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle tarjoamiin palveluihin. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja.

2 Sopimuksen tekeminen

2.1 Sopimuksen voimaantulo

Viestintäpalvelusopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti edellyttäen, että sopimuksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että sopimus säilyy osapuolten saatavilla. Sopimuksen voimaantulo saattaa edellyttää, että asiakas on maksanut ennakkomaksun tai vakuuden (ks. 2.3). Sopimus tulee voimaan, kun Mustapekka on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen esimerkiksi toimittamalla tilausvahvistuksen tai avaamalla palvelun.

2.2 Sopimuksen tekemättä jättäminen

Mustapekalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

Mustapekalla on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan tilausta.

Mustapekka voi kieltäytyä tekemästä yleispalvelusopimusta vain, jos asiakas on asetettu syytteeseen tai viimeisen vuoden aikana tuomittu Mustapekan liittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä taikka asiakkaalla on jonkin teleyrityksen yleispalveluliittymän käytöstä aiheutuneita maksamattomia, erääntyneitä ja riidattomia velkoja.

2.3 Ennakkomaksu, vakuus ja käyttöraja

Mustapekalla on oikeus vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullinen ennakkomaksu tai vakuus sopimuksen tekemisen yhteydessä tai sopimusaikana.

Mustapekka ei maksa suoritetusta ennakko- tai vakuusmaksusta korkoa. Mustapekalla on oikeus periä vakuudesta saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Asiakas vastaa vakuuden pantinhoito- ja realisointikustannuksista. Vakuus palautetaan, kun sen perusteet poistuvat ja viimeistään sopimuksen päättymisen jälkeen tai ne voidaan kohdistaa maksamattomiin laskuihin hyvityksinä. Ennakkomaksu palautetaan viipymättä sopimuksen päättymisen jälkeen mikäli maksurästejä ei ole syntynyt.

Mustapekalla on ennakkomaksun tai vakuuden lisäksi oikeus asettaa sopimuksen solmimisen edellytykseksi käyttöraja.

3 Palvelun toimitus

3.1 Toimitus ja toimitusaika

Mustapekka tai sen sopijakumppani toimittaa palvelun sellaisena kuin sopimuksessa tai muutoin on sovittu. Asiakas ja Mustapekka sopivat toimitusajan tai enimmäistoimitusajan sopimusta tehtäessä. Mustapekka toimittaa palvelun viimeistään sovittuna toimitusaikana. Jos toimitusajasta ei ole sovittu, Mustapekka toimittaa palvelun kohtuullisessa ajassa sopimuksen solmimisesta. Mustapekalla on velvollisuus toimittaa yleispalveluliittymä kohtuullisessa ajassa. Palvelun käyttöönottoon liittyvät mahdolliset aiempien palveluntarjoajien ja asiakkaan väliset määräaikaisuudet voivat muuttaa olennaisesti toimitusmahdollisuuksia. Mikäli mahdollinen palvelun toimituksen viivästys johtuu määräaikaisuuksista toimitusaika sitoumukset eivät koske Mustapekkaa.

3.2 Asiakkaan myötävaikutus ja toimituksen edellytykset

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen ja huolehtia laitteiden ja muiden hänen vastuulleen kuuluvien seikkojen hankinnasta ja asennuksesta. Toimituksen edellytyksenä on, että asiakas on huolehtinut muun muassa seuraavista seikoista:

 • oikeiden (kuten tarkka osoite) ja riittävien (kuten etäinen sijainti tai vaikea maasto) tietojen antamisesta palvelun toimittamiseksi
 • Mustapekan mahdollisesti edellyttämä ennakkomaksu tai vakuus on suoritettu Mustapekalle
 • Mustapekan kartoituksen pyytämät riittävät tiedot palvelun rakentamiseksi
 • televerkkojen riittävä kuuluvuus ja/tai internetyhteys toimitusosoitteessa, sekä siitä, että tilat ovat Mustapekan palveluvaatimusten mukaiset
 • palvelussa käytettävät laitteet täyttävät viestintäverkkoon liitettäviä laitteita ja sähköturvallisuutta koskevat määräykset ja että laitteet ovat toimintakunnossa 

 • asiakas on varmistanut, ettei palvelussa käytettävistä laitteista tai ohjelmistoista aiheudu Mustapekan käyttämien kolmansien osapuolien verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä tai vahinkoa 

 • asiakkaan toimituksen edellyttämistä viranomaisluvista kustannuksineen

  Asiakas vastaa palvelun toimittamisen aiheuttamista lisäkustannuksista, joita saattaa syntyä esimerkiksi etäisen 

  s!ainnin, vaikean maaston tai muiden vastaavien syiden johdosta. 

  Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Mustapekka on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Asiakkaan on reklamoitava toimituksen mahdollisista puutteista kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta tai toimitus katsotaan hyväksytyksi. Toimitus katsotaan hyväksytyksi myös, jos Asiakas ottaa palvelun käyttöön. 
Jos palvelun toimitus myöhästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Mustapekalla oikeus aloittaa palvelun laskutus alun perin sovitusta toimituspäivästä lukien. 


3.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot 


Asiakas vastaa laitteiden hankinnasta ja asennuksesta sekä sisäjohtoverkosta ja siihen liittyvistä töistä sekä lisäturva- ja suojausjärjestelmien hankinnasta laitteilleen ja ohjelmistoilleen, ellei toisin ole sovittu. Jos toimitukseen sisältyy ohjelmistotoimituksia, niiden päivitykset ja muutokset eivät kuulu toimitukseen. Verkon tai palvelun toimintaa häiritseviä laitteita tai ohjelmistoja käsitellään kohdassa 4.1. Asiakas vastaa siitä, että muualta kuin Mustapekka:lta hankitut laitteet sekä ohjelmat ovat hyväksyttyjä, toimintakuntoisia sekä lain ja säännösten mukaisia. 


3.4 Tunnisteet, niiden muuttaminen ja puhelinnumeron siirrettävyys

Mustapekalla on oikeus päättää asiakkaan käyttöön tulevista käyttäjätunnuksista, osoitteista, numeroista ja muista vastaavista tunnisteista (jäljempänä Tunnistetiedot). Ne säilyvät Mustapekan omistuksessa eikä asiakkaalla ole niihin oikeuksia sopimuksen päätyttyä, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakkaan on säilytettävä saamiaan tunnisteita, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja huolellisesti. 

Mustapekalla on oikeus muuttaa asiakkaalle annettuja tunnisteita, jos lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai viestintäverkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät. Mustapekka ilmoittaa tunnisteiden muutoksista pääsääntöisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Mustapekalla on oikeus antaa tunnisteet kolmannen tahon käyttöön, jos ne eivät ole olleet asiakkaan omassa käytössä kuuteen (6) kuukauteen. Asiakkaalla ei ole oikeutta tunnisteisiin sopimuksen päätyttyä. 

Asiakkaalla on oikeus saada puhelinnumeronsa siirretyksi toiselle teleyritykselle viestintämarkkinalain mukaisesti. Muuta tunnistetta kuin puhelinnumeroa ei ole mahdollista siirtää sopimuskauden aikana, ellei toisin sovita. 


4 Palvelun käyttö 


4.1 Palvelun käyttöoikeus 


Asiakkaalla on oikeus käyttää Mustapekan palveluita sopimuksessa, yleisissä sopimusehdoissa, palvelukuvaksessa sekä mahdollisissa kampanjaehdoissa ja käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Mustapekka huolehtii puheohjauksia toteuttavasta palvelustaan, kolmansien osapuolien välityksellä käytössä olevasta viestintäverkostaan ja – palveluistaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus käyttää palvelua sovitulla tavalla.

Mustapekan palveluihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Mustapekalletai kolmannelle taholle, esimerkiksi ohjelmiston omistajalle. Mustapekka myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen palveluun sekä sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Mustapekan tai kolmannen tahon, kuten ohjelmiston omistajan, antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Asiakkaalla ei ole ilman Mustapekan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannelle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on Mustapekan pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen luovutettu materiaali sekä siitä mahdollisesti valmistetut kopiot. Tällaisia luovutettuja materiaaleja ovat esimerkiksi ohjelmistot, niiden ohjekirjat sekä niistä asennetut ja/tai muuten tehdyt kopiot.

Mustapekka ei vastaa mahdollisista palvelun käyttörajoituksista ulkomailla. Tarkempia tietoja on saatavilla Mustapekan verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Palvelua tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa tai häiriötä Mustapekka:lle, yleisen viestintäverkon toimivuudelle, muille viestintäverkon käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti viestintäverkosta verkon tai palvelun toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Asiakas vastaa Mustapekalletai kolmannelle osapuolelle syntyneistä vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Häiriö- tai haittatilanteissa Mustapekalla on oikeus kytkeä laitteet tai ohjelmistot irti verkosta asiakasta kuulematta. Lisäksi Mustapekalla on oikeus rajoittaa liikennettä viestintäverkoissaan, keskeyttää palvelun käyttö tai sulkea liittymä, ja toteuttaa muitakin välttämättömiä toimenpiteitä, jos se on tarpeen verkkoliikenteen, palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi.

Asiakas ei saa jälleenmyydä Mustapekan toimittamia palveluja, välittää kolmannen tahon liikennettä palvelun kautta, eikä jakaa palvelua kolmansille tahoille kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelua ei myöskään saa käyttää puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä.

4.2 Vastuu palvelun käytöstä

Mustapekka vastaa tarjoamastaan ja toimittamastaan palvelusta sopimuksen mukaisesti. Mustapekka ei vastaa palvelun kautta tai sen avulla hankitusta aineistosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta tai asiakkaan oikeudesta käyttää aineistoa, ellei se ole Mustapekan tarjoamaa.

Asiakas vastaa siitä, että hänen tilaamansa, hankkimansa tai toimittamansa aineisto tai palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä verkolle tai toisille käyttäjille, ei vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä, eikä loukkaa Mustapekan tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä.

Mustapekalla on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu, jos Mustapekka, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakas on hankkinut, toimittanut tai välittänyt palvelun avulla tai sen kautta edellä kuvatun kaltaista, haitallista aineistoa jollekin tai sitä on muutoin asetettu saataville tai palvelua on käytetty näiden ehtojen vastaisesti. Lisäksi Mustapekalla on oikeus ryhtyä muihin välttämättömiin toimiin ja sekä vaatia asiakkaalta korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Mustapekka ilmoittaa toimenpiteistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Asiakkaalla on oikeus luovuttaa liittymä kolmannen osapuolen käyttöön, mutta asiakas itse vastaa edelleen liittymän käytöstä, sopimusehtojen velvoitteista ja maksuista.

Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakkaan on huolehdittava palvelun käytön, laitteiden ja ohjelmistojen riittävästä tietoturvasta (ks. 4.5) ja lisäksi tarvittaessa viestintäpalvelunsa käytöstä esto-, käyttöraja- ja saldorajoituspalveluilla. Tietoturvaa koskevia suojaustoimenpiteitä ovat muun muassa virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston hankinta ja päivittäminen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen päivittäminen sekä muut vastaavat tarpeelliset toimet.

Jos päätelaite, tunniste tai älykortti katoaa tai varastetaan, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Mustapekan asiakaspalveluun.

Mustapekka vastaa oman tai tarjoamansa palvelun asetusten saatavilla olosta asiakkaalle. Asiakas vastaa asetusten käyttöönotosta. Asiakas vastaa palvelun käyttöön vaikuttavista päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista ja asetuksista sekä niiden asentamisesta, ylläpidosta ja poistamisesta, ellei toisin ole sovittu.

4.3 Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö

Viestintäpalvelun oikeudettomalla käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa kolmas henkilö käyttää asiakkaan viestintäpalvelua tai sen avulla sisältö- ja lisäpalveluita ilman asiakkaan suostumusta. Asiakas vastaa viestintäpalvelun luvattomasta käytöstä ja siitä aiheutuneista kustannuksista siihen päivään, kun asiakas tekee asiasta ilmoituksen Mustapekan asiakaspalveluun.

Kun Mustapekka on vastaanottanut asiakkaan tekemän laitteen katoamisilmoituksen tai ilmoituksen oikeudettomasta käytöstä, Mustapekalla on oikeus sulkea viestintäpalvelu tai estää päätelaitteen käyttö välittömästi.

4.4 Palvelun laatu ja ominaisuudet

Mustapekka määrittelee tarjoamansa viestintäpalvelun keskeisen laadun ja ominaisuudet palvelukuvauksessa, palvelun erityisehdoissa tai muussa asiakkaalle annettavassa sopimusasiakirjassa.

4.5 Palvelun toiminnallisuuteen vaikuttavia keskeisiä seikkoja

Palveluiden toiminnallisuudessa voi radiotekniikan, tiedonsiirron ja yleisten viestintäverkkojen ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita, paikallista tai tilapäistä liikenteen katkeamista tai hidastumista. Mustapekka ostaa ja edelleentuotteistaa yhteyksiin liittyviä palveluita verkko- operaattoreilta ja sen kyky vaikuttaa palveluiden toimivuuteen on osin kolmannen osapuolen varassa. Lisäksi kuuluvuuteen ja palveluiden toimivuuteen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan käyttämä päätelaite ja sen kunto, kulloisetkin ilmasto- olosuhteet, maaston muodot, rakennukset ja käytetyt rakenteet sekä huoltotyöt. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen käyttämiseen. Mainituista syistä Mustapekka ei voi taata palveluiden keskeytyksetöntä toimivuutta kaikkialla kulloisenkin käyttöön valitun verkon kuuluvuusalueella (Katso palvelun virhe 5.2).

Mustapekan verkko-operaattorikumppaneilla on oikeus päättää verkkonsa alueellisesta kattavuudesta sekä sen ominaisuuksista. Verkkojen alueellinen kattavuus voi osaksi riippua verkkojen kuormitusasteista, eikä kattavuus ole aina staattinen. Verkko-operaattorit voivat optimoida verkon osia ja toimintoja alueen kokonaiskuuluvuuden parantamiseksi, jolloin paikallinen kuuluvuus voi vaihdella.

Mustapekalla ja sen operaattorikumppaneilla on oikeus mitata ja muokata tietoliikennettä välttääkseen verkkoyhteyden ylikuormittumisen, mikä saattaa vaikuttaa tarjottavien palveluiden laatuun (palvelun virhe ks. 5.2).Mustapekka tai sen kumppani saa tehdä palveluihinsa ja älykorttiin, esim. SIM-tekniikkaan ja sen käyttöön vaikuttavia muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön (ks. 12). Lisäksi Mustapekka tai sen operaattorikumppani voi lähettää viestintäverkkojen avulla liittymän käyttöä helpottavia asetuksia asiakkaan päätelaitteeseen, jotka asiakas voi halutessaan asentaa.

Puhelinliittymällä yleisessä viestintäverkossa soitettavista hätäpuheluista, soittajan sijainnin paikantamisesta ja hätätekstiviesteistä säädetään laissa ja Viestintäviraston määräyksessä. Mustapekka tai sen operaattorikumppani huolehtii osaltaan soittajan s!ainnin paikantamisesta ja siitä, että asiakas saa soittaessaan tai lähettäessään tekstiviestin maksutta yhteyden yleiseen hätänumeroon 112. Soittajan paikannus ja tekstiviestin lähettäminen ei ole matkapuhelimen osalta mahdollista ilman SIM-korttia. Hätätekstiviestin luotettavuus ja nopeus eivät ole samaa luokkaa kuin hätäpuhelun. Muiden kuin puhelinliittymän palveluiden (esimerkiksi VoIP-palvelut) avulla hätänumeroon tehtäviä yhteydenottoja ja paikannusta koskevia tietoja annetaan palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

4.6 Viestintäverkon tietoturva

Mustapekka vastaa oman älyreitityspalvelunsa osalta viestintäverkkonsa tietoturvasta. Televerkon osalta tietoturvan hoitaa valittu radioverkkokumppani. Mustapekka ei vastaa julkisessa internetverkossa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Mustapekka:sta riippumattomista, palvelun käyttöä haittaa- vista tekijöistä.

Mustapekka tai se operaattorikumppani voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi, jos toimet ovat välttämättömiä viestintäpalvelun tai verkkopalvelun tai viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Mustapekka mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. Mustapekka tai sen operaattorikumppani tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista verkkosivuillaan tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mustapekka varaa myös oikeuden käyttää verkossaan ja/tai kumppaninsaverkossa liikenteenhallintamenetelmiä, jotka voivat kohdistua Palvelun käyttäjän sovelluksiin, palveluihin tai sisältöihin tai ovat riippuvaisia vastaanottajasta, lähettäjästä tai päätelaitteesta, jos se on välttämätöntä:

 1. lainsäädännöstä seuraavan vaatimuksen, tuomioistuimen päätöksen taikka viranomaismääräysten ja -päätösten asettaman vaatimuksen noudattamiseksi;
 2. verkon, sen kautta tarjottavien palvelujen ja loppukäyttäjien päätelaitteiden eheyden ja turvallisuuden säilyttämiseksi tai
 3. uhkaavan verkon ruuhkautumisen estämiseksi tai poikkeuksellisen tai väliaikaisen verkon ruuhkautumisen vaikutusten lieventämiseksi.

4.7 Liittymän käyttö Suomen raja-alueella

Raja-alueilla Suomen rajojen sisäpuolella automaattista verkonvalintaa käyttävä päätelaite hakee sen viestintäverkon, jonka kentän voimakkuus on suurin. Asiakkaan tulisi kotimaan hinnoittelua korkeamman verkkovierailuhinnan välttääkseen valita manuaalisesti päätelaitteen asetuksista Mustapekan ohjeistama verkko. Verkon manuaalivalinta estää puhelun tai datayhteyden siirtymisen vahingossa ulkomaiseen verkkoon. Asiakas vastaa ulkomaisen verkon käytöstä aiheutuneista maksuista.

5 Palvelun viivästys, virhe ja vahingonkorvaus

5.1 Toimituksen viivästys ja asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen

Viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai hänen vastuullaan olevasta seikasta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos Mustapekka tai Mustapekan käyttämä sopijakumppani osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttäneen ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylivoimainen este taikka asiakkaan toiminnasta, laiminlyönnistä, päätelaitteen tai sisäverkon puutteellisuudesta johtuva viivästys.

Jos kertamaksullinen toimitus tai sen osa viivästyy Mustapekan tuottamuksesta yli kaksi (2) viikkoa ja viivästyksestä on aiheutunut asiakkaalle kustannuksia, Mustapekka asiakkaan vaatimuksesta maksaa viivästyssakkoa, joka on 1 % myöhästyneen toimitusosan hinnasta jokaiselta täydeltä viivästyneeltä viikolta, kuitenkin yhteensä enintään kymmeneltä viikolta. Tasasuuruisin kuukausittaisin maksuin maksettavan toimituksen maksuvelvollisuus alkaa toteutuneesta toimituspäivästä. Tällöin 1 %:n viivästyssakko maksetaan edellä mainitulla tavalla kuukausimaksusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, jos asiakkaalle on hänen suostumuksellaan toimitettu lisämaksutta vastaava palvelu tai laite viivästyksen ajaksi.

Viivästyksen aiheuttamasta todellisesta vahingosta asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta vain siltä osin, kun vahinko ylittää viivästyskorvauksen määrän.

Korvausta ei makseta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneistä voitoista taikka viestin lähettämisen tai vastaanottamisen viivästyksestä johtuvista vahingoista.

Muita korvauksia ei viivästyksen johdosta makseta.

5.2 Virhe, sen oikaisu ja hinnanalennus
Virhe

Viestintäpalvelussa on virhe, jos sen laatu ei vastaa sovittua. Virhetilanteessa asiakkaalla on ensis!aisesti oikeus vaatia oikaisua, ja toissijaisesti palvelutason alittumisesta sovittua hyvitystä. Palvelutasoista sovitaan tuote- ja palvelukohtaisesti.

Virheen ulkopuolelle jäävät seikat

Sen lisäksi mitä kohdassa 5.6 sanotaan, virheenä ei pidetä

 • sellaisia puutteita palvelussa, jotka johtuvat asiakkaan tai muun palvelua käyttäneen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka asiakkaan tai palvelua käyttäneen henkilön vastuulle kuuluvasta seikasta; 

 • päätelaitteen tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta tai satunnaisia ja lyhytaikaisia käyttökatkoksia. 

  Viestintäpalveluille ei voida taata keskeytyksetöntä toimivuutta, sillä palveluiden luonteeseen kuuluvat ajoittain ilmenevät tilapäiset katkokset ja häiriöt. Viestintäpalvelu ei ole virheellinen, jos se keskeytyksistä huolimatta toimii siten, kuten vastaava viestintäpalvelu yleensäkin. Palveluiden toiminnallisuudessa voi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä tietoliikenteen katkeamista tai hidastumista, joka voi johtua esimerkiksi radiotekniikasta, tiedonsiirrosta, viestintäverkkojen ominaispiirteistä, kuormituksesta tai haittaliikenteestä. Viestien välittäminen ja tietoliikenteen suodatus tai rajoittaminen voivat tilapäisesti epäonnistua. 

  Mustapekka korjaa ne palvelussa, toimituksessa, toimitetussa laitteessa tai tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat Mustapekan vastuulla olevasta syystä, edellyttäen, että niistä on viipymättä reklamoitu Mustapekka:lle. Mustapekka vastaa korjauskuluista, muita korvauksia ei makseta. 
 Mustapekalla ei ole virheen korjausvelvollisuutta, mikäli virhe on aiheutunut Mustapekka:sta riippumattomasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta, asiakkaan toimintaympäristön puutteista, sähköverkon vioista, laitehäiriöistä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Mustapekan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta tai muusta kolmannen osapuolen toiminnasta.
  Mustapekan toimittamat ja kiinteästi asentamat laitteet korjataan asiakkaan luona. Muut laitteet asiakas tuo Mustapekalle korjattavaksi. Korjaamisen s!asta Mustapekalla on oikeus vaihtaa tai päivittää toimitukseen kuuluva palvelu, laite tai ohjelmisto toiminnallisesti vastaavaan, jos korjaamisesta aiheutuisi Mustapekalle kohtuuttomia kustannuksia. Asiakkaan tulee maksaa laitteen tai palvelun parannusta taikka käyttöiän pidennystä vastaava kohtuullinen korvaus Mustapekka:lle.
  Asiakkaan on korvattava sopimusrikkomuksestaan johtuva Mustapekalleaiheutunut vahinko tai muu taloudellinen menetys. Jos palvelussa käytetty laitteisto tai ohjelmisto on aiheuttanut häiriötä viestintäverkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille, myös näille aiheutunut vahinko ja vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset on korvattava. 


5.3 Vahingonkorvaus virheestä ja toimet vahingon rajoittamiseksi

Mustapekka korvaa asiakkaalle tämän osoittamat palvelun virheestä aiheutuneet välittömät vahingot, sikäli kun vahingot ylittävät palvelutason alittumisesta sovitut palveluhyvitykset. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vahingon aiheuttaneen palvelun yhden kuukauden palvelulaskutusta vastaavaan määrään. Välillisistä vahingoista kuten käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä tai ansion menetyksestä korvataan vain ne menetykset, jotka johtuvat Mustapekan tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta sopimuksen täyttämisessä. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Korvausta ei makseta yksinomaan vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä.

Asiakkaan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos asiakas ei ryhdy kohtuullisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, hän kärsii vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut hänen vastuulla olevista toimista.

5.4 Viivästys- tai virheilmoituksen tekeminen

Vedotakseen virheeseen asiakkaan on ilmoitettava siitä Mustapekallekohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Viivästymiseen asiakkaan tulee vedota kohtuullisessa ajassa palvelun toimittamisen jälkeen.

5.5 Ylivoimainen este

Mustapekka vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteestaan, jos sopimuksen noudattamista estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Mustapekka ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on Mustapekka:sta riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat viestintäverkon korjaus- ja rakennustyöt, vikatilanne kolmannen osapuolen viestintäverkossa, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, luonnonmullis- tus, energiajakelun keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama kaivuu- tai laitevahinko tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy mainituista syistä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kun olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Asiakas vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ylivoimaisen esteen tapauksissa. Niitä ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai -päätös.

5.6 Verkon rakennus- ja kunnossapitotyö

Mustapekka saa tilapäisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palveluiden tarjonnan tai rajoittaa niiden käyttöä, jos toimenpide on välttämätön verkon rakentamisen, kunnossapitotöiden tai tietoturvan vuoksi. Tällaisia toimen- piteitä ovat esimerkiksi Mustapekan tai kolmannen osapuolen viestintäverkon laajennustyöt, kolmannen osapuolen tukiasemien kunnossapito, palveluoperaattor!ärjestelmien huoltotyöt ja palvelunestohyökkäyksen torjunta. Tällainen keskeytys ei ole virhe viestintäpalvelun tai muun palvelun toimituksessa.

6 Palvelujen käytön rajoittaminen tai sulkeminen

Liittymän sulkemisella tarkoitetaan liittymän kautta saatavien kaikkien palveluiden estämistä. Liittymän käytön rajoittamisella tarkoitetaan liittymän kautta saatavan yhden tai useamman palvelun käytön estämistä. Puhelinliittymän käyttöä voidaan rajoittaa esimerkiksi siten, että asiakas voi vastaanottaa puheluja, mutta ei voi soittaa muita kuin hätäpuheluja tai mahdollisuuksien mukaan lähettää hätätekstiviestejä.

Mustapekka voi sulkea liittymän tai palvelun taikka rajoittaa niiden käyttöä, jos

 1. asiakas ei ole maksanut kyseisen liittymän erääntynyttä laskua maksukehotuksesta huolimatta, 

 2. asiakas ei ole maksanut puheliikenteen älyreitityspalveluiden erääntyneitä maksuja maksukehotuksesta huolimatta; 

  tällöin liittymää ei suljeta, mutta näiden palvelujen käyttö suljetaan tai sitä rajoitetaan, 

 3. asiakas on ylittänyt sovitun käyttörajan; tällöin liittymää ei suljeta, mutta sen käyttöä voidaan rajoittaa 

 4. asiakas ei toimita sopimuksen solmimisen yhteydessä vaadittua ennakkomaksua tai vakuutta, 

 5. poliisi, muu toimivaltainen viranomainen, vakuutusyhtiö tai toinen operaattori tätä vaatii, 

 6. asiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut asiakkaan muutoin maksukyvyttömäksi, 

  eikä asiakas aseta vaadittua kohtuullista vakuutta, 

 7. asiakas on asetettu syytteeseen liittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen
  häiritsemisestä tai 

 8.  asiakas ei kehotuksesta huolimatta noudata muita sopimusehtoja. 


Mustapekalla on edellä mainituilla perusteilla oikeus estää toisen teleyrityksen pyynnöstä tämän viestintäpalvelun käyttäminen liittymästä, jos toinen teleyritys käyttää Mustapekan liittymää viestintäpalveluidensa tarjoamiseen tai laskuttaa palvelujaan Mustapekan kautta ja estoa pyytänyt teleyritys ei voi itse estää viestintäpalvelunsa käyttämistä.

Asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut, kuten perusmaksut ja erääntyneet käyttömaksut siitä huolimatta, että liittymä on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna, jos sulkeminen tai rajoittaminen johtuu asiakkaasta tai Mustapekan velvollisuudesta.

7 Matkaviestinpalveluihin erityisesti sovellettavia ehtoja

7.1 Palvelun kuvaus

Kaikkiin matkaviestinliittymiin kuuluvia peruspalveluita ovat mm. puhe, tekstiviestit (SMS), multimediaviestit (MMS) ja mahdollisuus tiedonsiirtoon. Liittymään on lisäksi mahdollista tilata kulloinkin Mustapekan valikoimassa olevia lisäpalveluja.

7.2 Liittymää ja päätelaitteita koskevia turvaohjeita

Liittymän säilytyksessä, suojaamisessa ja käytössä tulee noudattaa huolellisuutta. Tunnisteita, liittymäkorttia (SIM) ja puhelinta ei saa jättää valvomattomaan paikkaan.

Suomen raja-alueilla liittymä voi hakeutua naapurimaan verkkoon, jolloin soitetut ja vastaanotetut puhelut ja muut palvelut, kuten tiedonsiirto, veloitetaan kuten liittymän käyttö ulkomailla. Automaattinen verkonvalinta on pääte- laitteissa yleensä oletusasetuksena, eli verkonvalinta-asetus tulee tehdä manuaalisesti ja käytettäväksi verkoksi valita kotiverkko eli Mustapekan kulloinkin ohjeistama matkapuhelinverkko.

7.3 Numeronsiirto määräaikaisen sopimuksen voimassa ollessa

Asiakkaan käyttäessä oikeuttaan siirtää numeronsa toiselle operaattorille kesken määräaikaisen sopimuksen, asiakkaan ja Mustapekan välinen määräaikainen sopimus ja liittymäsopimus jatkuvat numeronsiirrosta huolimatta ja asiakas vastaa liittymäsopimuksensa mukaisista maksuista määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti.

Mustapekalla on oikeus periä liittymäkohtainen kohtuullinen korvaus määräaikaisen liittymän numeron siirrosta jos siirto tapahtuu ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tätä kohtaa sovelletaan 1.12.2015 jälkeisiin liittymäsopimuksiin tai sen jälkeen otettuihin uusiin liittymiin.

7.4 Liittymäkortti (SIM)

Ellei toisin sovita, kansainvälisen asiakastunnisteen sisältävä liittymäkortti on Mustapekan omaisuutta. Liittymäkorttia saa käyttää vain tyyppihyväksytyssä tai vahvistettujen määräysten mukaisesti hyväksytyssä sekä radiolaitteista annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti toimintakuntoisessa päätelaitteessa. Liittymän käyttö edellyttää riittävän kehittynyttä päätelaitetta.

Mustapekalla on oikeus etäpäivittää liittymäkortille ulkomaanoperaattoreiden suosituslistaa sekä optimoida liittymäkortin teknistä rakennetta muun muassa tehostaakseen operaattorikumppaniensa matkapuhelinverkkoympäristön ja liittymäkortin yhteistoimintaa sekä ylläpitääkseen Mustapekan tarjoaman palvelun laatua. Mustapekalla on oikeus vaihtaa liittymäkortti.

Liittymäkorttia ei tule käyttää sellaisessa laitteessa tai toimintaympäristössä, jossa puhe-, viesti- tai tiedonsiirrossa mahdollisesti olevat huoltokatkokset tai muut katkokset voivat aiheuttaa riskin henkilö- tai esinevahingoille.

Jos liittymäkortti on löytötavaralaissa mainitun löytötavaratoimiston tai muun sellaisen organisaation hallussa, jonka tarkoituksena on palauttaa hukattuja tavaroita omistajilleen, Mustapekalla tai sen operaattorikumppanilla on oikeus luovuttaa tiedot liittymän omistajasta tai halt!asta ja tämän yhteystiedoista näille, jos tiedon antaminen voi auttaa liittymäkortin tai matkapuhelimen palauttamista oikealle omistajalleen, eikä tietojen luovuttamista ole kielletty.

Asiakkaalla on oikeus saada hinnaston mukaista korvausta vastaan uusi liittymäkortti varastetun, kadonneen tai rikkoutuneen kortin tilalle.

7.5 Tiedonsiirto

Kaikissa liittymissä on perusominaisuutena tiedonsiirto, jossa veloitus tapahtuu voimassaolevan hinnaston mukaisesti.


Soiton- ja viestiestot eivät estä tiedonsiirtopalveluiden käyttöä. Tiedonsiirtopalvelu voidaan estää eräissä liittymissä Mustapekan siihen tarkoitukseen soveltuvalla palvelulla – (yhteys aspa@mustalinja.fi).

Yhteyden muodostamiseksi mahdollisesti tarvittavat palvelukohtaiset asetukset ovat saatavilla Mustapekan kotisivuilta ja Mustapekan asiakaspalvelusta. Asiakas vastaa asetusten käyttöönottamisesta sekä siitä, että palvelun muodostamiseen käytetään em. asetuksia. Jos yhteys muodostetaan muilla kuin näillä asetuksilla, asiakas vastaa hänelle mahdollisesti aiheutuvista haitoista, vahingoista ja kustannuksista.

Asiakas vastaa itse oman matkapuhelimensa ja/tai muun päätelaitteen suojauksesta ja tietoturvasta. Yhteys saattaa käytetystä tekniikasta riippuen olla salaamaton päätelaitteen ja verkon tukiaseman tai muun liityntäpisteen välillä. Asiakas voi tiedonsiirron avulla käyttää muidenkin kuin Mustapekan tuottamia ja tarjoamia palveluja. Mustapekka ei vastaa asiakkaille näistä palveluista.
Palvelun käytettävyyteen vaikuttavat mm. Operaattorikumppanin verkon yhtäaikaisten käyttäjien ja tiedonsiirron määrä. Verkon kuormittumisesta johtuen tiedonsiirto voi olennaisesti hidastua, katkeilla tai keskeytyä. Mustapekka ei vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista syistä palvelujen käytön yhteydessä tapahtuvasta tiedon tai muun sisällön muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä.

Mustapekka ei takaa tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Mustapekka ja sen operaattorikumppanit varaavat oikeuden mm. viranomaismääräyksistä tai tietoturvasyistä priorisoida verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoliikennettä, jos se on tarpeellista verkon ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Liikenteenhallinnan keinoin Mustapekka voi palvelun käytettävyyden, haittaliikenteen suodatuksen tai muun tietoturvasyyn vuoksi tilapäisesti rajoittaa palvelun käyttöä, joko poistamalla käytöstä tiettyjä liikennöintitapoja (protokollat) tai tietoliikenneportteja tai kytkemällä tiedonsiirtopalvelun käyttömahdollisuuden tilapäisesti liittymästä kokonaan pois. Liikenteen rajoittamiseen tai liittymien tiedonsiirtopalveluiden tilapäiseen poistoon saatetaan käyttää automaattisia järjestelmiä.

Palvelun käyttöä ulkomailla on rajoitettu niin, että kaikissa laskutusliittymissä on ulkomailla käytetylle tiedonsiirrolle 60 euron saldorajoitus. Palvelun käyttö hinnoitellaan kulloinkin voimassa olevan verkkovierailuhinnaston mukaan, mikäli asiakkaalle ei ole erikseen kytketty ulkomaan datapakettia. Automaattisesti asetetun 60 euron rajoituksen voi poistaa soittamalla Mustapekan asiakaspalveluun. Ulkomaan tiedonsiirron saldorajoitus poistetaan tilapäisesti käytöstä myös ulkomaan datapaketin voimassaoloajaksi ja palautetaan aktiiviseksi paketin voimassaoloajan päätyttyä tai asiakkaan käytettyä paketin kokonaan.

7.6 Palvelun ominaisuudet ja käytön rajoittaminen

Mustapekka kehittää liittymiensä ominaisuuksia ja pyrkii helpottamaan liittymän monipuolista käyttöä. Mustapekka voi liittää liittymän perusominaisuuksiin uusia ominaisuuksia, ja Mustapekalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen ja toimittaminen.

Asiakkaalla on oikeus pyytää liittymän käytön rajoittamista ja liittymän lähtevän liikenteen estoa tiettyyn liikennetyyppiin Mustapekan tarjoamien estopalveluiden mukaisesti. Jos Mustapekan asettama esto myöhemmin asiakkaan pyynnöstä poistetaan tai estoluokkaa muutetaan, Mustapekka voi periä toimenpiteestä hinnaston mukaisen maksun.

Palvelua ei saa käyttää puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä. Mustapekalla tai sen operaattorikumppanilla on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea palvelua ja vaatia asiakkaalta korvaus aiheutuneesta vahingosta, jos käy ilmi, että asiakas on käyttänyt palvelua näiden ehtojen vastaisesti.

7.7 Matkapuheluiden kuuluvuuteen ja tiedonsiirtoon vaikuttavat tekijät

Matkaviestinverkossa voi ilmetä satunnaisia ja lyhytkestoisia häiriöitä ja viiveitä sekä puheluyhteyksien tilapäisiä katkeamisia. Nämä johtuvat mm. radio- ja verkkotekniikasta, verkon ja järjestelmän ominaisuuksista, verkon kuormituksesta sekä huolto- ja ylläpitotöistä. Myös tietoturvahyökkäykset, vallitseva säätila, asiakkaan laitteistot, maastoesteet, rakennukset, tietoturvauhkien torjunta sekä käyttäjien määrä voivat olla palvelun toimivuutta rajoittavia seikkoja. Edellä mainituista seikoista johtuen myös Mustapekan ilmoittamat operaattorikumppaniensa verkkojen peittoalueet ovat suuntaa- antavia ja niillä voi esiintyä katvealueita. Mustapekka tai sen operaattorikumppanit eivät takaa aukotonta toimivuutta palveluilleen kaikkialla verkon peittoalueen sisällä.

7.8 Liittymän käyttäminen ulkomailla tai toisen operaattorin verkossa

Mustapekan verkkovierailu-sopimukset ulkomaisten operaattoreiden kanssa mahdollistavat Mustapekan matkapuhelinliittymän käyttämisen ulkomailla (ulkomaisen operaattorin kuuluvuusalueella). Ulkomaisten operaattorien laskutus- käytännöt, palvelut ja niiden laatu voivat erota olennaisesti Mustapekan ja sen kumppanien vastaavista.

Mustapekan matkaviestinliittymän käyttöön Suomen ulkopuolella maissa, joissa sen käyttäminen on mahdollista ja sallittua, sovelletaan käyttömaan lainsäädäntöä ja palvelun tarjoavan ulkomaisen operaattorin käytäntöä, ohjeita ja määräyksiä. Mustapekka ei vastaa matkaviestinyhteyden tai muiden matkaviestinpalveluiden toimivuudesta tai laadusta käytettäessä matkaviestinliittymää ulkomailla tai ulkomaisen operaattorin verkossa. Mustapekka ei ole vastuussa asiakkaan päätelaitteen tai sen käytön mahdollisesti aiheuttamista vioista tai häiriöistä eikä niistä aiheutuvista seuraamuksista.

Mustapekalla on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna. Jos yritysasiakkaan sopimus päättyy kesken sopimuskauden, peritään perusmaksu koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta.
Ulkomaisen operaattorin verkosta soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden, tekstiviestien ja tiedonsiirron hinnastot löytyvät Mustapekan verkkosivuilta ja asiakaspalvelusta.

Mustapekalla on oikeus estää soittaminen valitsemiinsa suunta- tai palvelunumeroihin.

Mustapekalla on verkkovierailuhinnoittelussa käytössään hintaryhmät normaalihintaisten puheluiden ja tekstiviestien osalta. Paikallisiin palvelunumeroihin soittaminen ja kaikki videopuhelut veloitetaan kuitenkin verkkovierailukumppanin Mustapekalleilmoittaman hinnaston mukaan eikä Mustapekka vastaa mahdollisista muutoksista näissä hinnoissa.

Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tarjoamia säänneltyjä verkkovierailupalveluja (-äänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalvelut) tai vaihtoehtoisen palveluntarjoajan suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja. Vaihto vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan palveluihin tai niiden välillä on maksutonta. Asiakas vastaa käyttämiensä säänneltyjen verkkovierailupalveluiden käytöstä ja maksuista suoraan vaihtoehtoiselle roaming-operaattorille tai palveluntarjoajalle.

Mustapekka ei vastaa vahingoista, jotka asiakkaalle on aiheutunut käytettäessä liittymää ulkomaisen operaattorin verkossa eikä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käytettäessä minkä hyvänsä vaihtoehtoisen roaming-operaattorin tai palveluntarjoajan tarjoamia palveluita. Asiakkaan tietosuojan osalta noudatetaan matkaviestinliittymän käyttömaan lainsäädäntöä sekä verkon ylläpitäjän käytäntöä.

7.9 Epäily liittymän väärinkäytöstä

Jos Mustapekalla on perusteltua syytä epäillä liittymän joutuneen esimerkiksi varkauden johdosta väärinkäytön kohteeksi, on Mustapekalla oikeus sulkea liittymä ilman asiakkaalta etukäteen haettavaa suostumusta. Asiakas vastaa kaikesta liittymän käytön kustannuksista siihen hetkeen asti, kun asiakas ilmoittaa Mustapekallepäätelaitteen varkaudesta, katoamisesta tai muusta mahdollisesta väärinkäyttötapauksesta.

7.10 Verkkovierailu EU alueella

Mustapekka saattaa veloittaa matkapuhelinliittymien tiedonsiirrosta EU maissa niin sanottua verkkovierailumaksua. Veloitus ja maksun määrä vaihtelee liittymätyypin ja EU:n määräysten kehityksen mukaan. Ajantasaiset tiedot EU perus- ja lisämaksujen laskutuksesta löydät täältä: mustalinja.fi/roaming

8 Ylläpito ja huolto

Mustapekka huolehtii oman älyreitityspalvelunsa sekä operaattorikumppaniensa välityksellä viestintäverkkonsa ja -palveluidensa ylläpidosta siten, että sovittu palvelu on asiakkaan käytettävissä. Mustapekka vastaa tarjoamistaan palveluista. Palvelussa voi ilmetä korjaus- ja huoltotöiden aikana lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Mustapekka ei vastaa viestintäverkkoa ylläpitävien operaattorikumppanien tuottamista palveluista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Mustapekan suostumusta muuttaa, korjata tai huoltaa palvelua tai liittymää. Asiakas vastaa sisäjohtoverkosta ja telepäätelaitteista ja muista laitteistaan, ellei toisin ole sovittu.

9 Maksut

9.1 Hinnasto ja perittävät maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan Mustapekalle palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko hän itse käyttänyt palvelua tai antanut palvelun toisen käyttöön.

Mustapekka päättää palveluidensa maksuista, eräpäivistä, laskutuskausista, laskun maksu- ja toimitustavoista, ellei toisin ole säädetty. Maksuja voidaan periä sekä etu- että jälkikäteen, sen mukaan kuin maksukaudesta on sovittu.

Mustapekka voi laskuttaa asiakkaalta myös palvelunsa kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseisen Mustapekan tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan Mustapekan tai palveluntuottajan kyseisen hinnaston mukaisesti. Jos liittymällä voidaan käyttää lisämaksullisia palveluita, vastaa asiakas myös näistä maksuista.

Mustapekalla on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain. Perusmaksu on maksettava myös siltä ajalta, jona palvelu on suljettuna asiakkaasta, asiakkaan vastuulla olevasta syystä, taikka jos sulkeminen on johtunut Mustapekan velvollisuudesta sulkea palvelu.

Ulkomailla käytetyt palvelut (kuten puhelut, teksti- ja multimediaviestit, muu tiedonsiirto) veloitetaan Mustapekan voimassa olevan verkkovierailuhinnaston mukaan. Lisätietoja on saatavilla Mustapekan verkkosivuilta.

Mustapekalla on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita siten kuin sopimusehtojen muuttamisesta kerrotaan kohdassa 12 (Sopimusehtojen muuttaminen).

9.2 Maksut muutoksista, palvelun keskeyttämisestä ja avaamisesta

Asiakkaan tilaamasta palvelun tai tunnisteen muuttamisesta voidaan periä hinnaston mukainen maksu. Mustapekalla on oikeus periä maksu palvelun uudelleen avaamisesta keskeytyksen jälkeen, jos keskeytys on johtunut asiakkaasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä tai Mustapekan velvollisuudesta keskeyttää palvelu. Maksu voidaan periä myös mahdollisen käyttörajoituksen tai palvelun eston poistamisesta. Käyttörajan ylittymiseen liittyvän käy- tön rajoittamisen poistamisesta ei peritä maksua. Muista sopimukseen kuulumattomista töistä peritään erillinen maksu. Mustapekalla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole toimitettu asiakkaasta johtuvasta syystä.

Käytön määrästä riippumaton maksu veloitetaan irtisanomisajan loppuun saakka, vaikka palvelun toimittaminen päättyy asiakkaan pyynnöstä aikaisemmin.

9.3 Laskutus

Laskut on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä laskussa mainituilla tiedoilla. Laskuhuomautus on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää ja riidaton osa maksettava eräpäivään mennessä. Viivästyneestä maksusta Mustapekalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksukehotus- maksu. Lisäksi Mustapekalla on oikeus periä viivästyneestä laskusta aiheutuneet perintäkulut.

Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

Mustapekka lähettää laskun asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Mustapekallenimensä ja laskutusosoitteensa muutoksista. Eri maksutavat ja niiden kustannukset ilmoitetaan hinnastossa.

Asiakkaan maksaessa yhteislaskulla laskutettavista palveluista vain osasuorituksen, Mustapekalla on oikeus päättää saataviensa kohdistamisesta osasuoritukseen.

Asiakkaalla tai käyttäjällä on oikeus saada puhelinlaskun erittely ja yhteyskohtainen erittely lainsäädännön mukaisesti.
Mustapekan oikeus laskuttaa asiakasta alkaa joko sovittuna palvelun toimituspäivänä, tai asiakkaan ottaessa palvelun käyttöön, riippuen siitä kumpi päivä on aikaisempi.

Mustapekan oikeus laskuttaa asiakasta päättyy sopimuksen päättyessä, tai kun asiakas lopettaa palvelun käytön, riippuen siitä kumpi päivä on myöhäisempi.

10 Asiakastietojen käsitteleminen

10.1 Asiakas- ja tunnistamistietojen käsitteleminen

Mustapekka voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin. Rekisteriselosteet ja tietosuojaperiaatteet löytyvät Mustapekan verkkosivuilta.

Mustapekalla on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointiviestejä sähköisessä muodossa, kuten sähköpostina tai tekstiviesteinä. Asiakkaalla on oikeus kieltää Mustapekka:ta käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin.

Mustapekka voi käsitellä tunnistamis- ja paikkatietoja palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa matkapuhelimen laitetyyppi sekä muut päätelaitteeseen liittyvät tiedot, liittymän s!aintitiedot sekä viestintään ja palveluiden käyttöön liittyvät muut tunnistamistiedot, kuten liittymänumerot, yhteyksien ajankohdat sekä kestot. Tunnistamis- ja paikkatietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan.

Mustapekalla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, kuten myyntipuhelut. Mustapekka käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Riippumatta tässä sopimuksessa mahdollisesti todetusta asiakirjojen etusijajärjestyksessä, noudatetaan kaikessa osapuolten välisessä toiminnassa tietosuojaan liittyviin asioihin liittyen ensisijaisena osapuolten allekirjoittamaa Tietosuojaliitettä.

10.2 Luettelotiedot ja numerotiedotuspalvelut

Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan ja käyttäjän puhelinliittymän perustiedot julkaistaan puhelinluettelossa, muissa tilaajaluetteloissa sekä erilaisissa numerotiedotuspalveluissa joko Mustapekan tai kolmannen tahon toimesta. Tiedot voidaan myös edelleen luovuttaa kolmannelle taholle. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaiseminen puhelinluettelossa ja numeropalvelussa osittain tai kokonaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa edelleen luovutus. Asiakas voi maksutta pyytää virheellisten tietojensa korjaamista sekä tietojensa poistamista.

Painetussa luettelossa oleva virhe korjataan seuraavassa luettelossa.

10.3 Puhelinnumeron välittyminen

Asiakas voi estää pysyvästi tai puhelukohtaisesti sekä oman numeronsa että sen numeron välittymisen, johon puhelut on siirretty puhelun vastaanottajalle. Lisäksi asiakas voi estää tulevan puhelun numeron välittymisen itselleen.

Salainen numero saattaa estosta huolimatta välittyä vastaanottajalle tekstiviesteissä ja tiedonsiirtoon (kuten multimediaviestit) perustuvissa lähetyksissä sekä ulkomaanliikenteessä. Mustapekka ei vastaa palvelun toiminnasta vaan välittää pyynnön rekisteriin tehtävistä muutoksista kulloinkin käytössä oleville operaattorikumppaneilleen.

11 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Mustapekan kirjallista etukäteistä suostumusta.

Mustapekalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä tai kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Siirtävä Mustapekka tai vastaanottava taho ilmoittaa siirrosta asiakkaalle hyvissä ajoin ennen siirron tapahtumista.

Sopimukseen perustuvat Mustapekan saatavat voidaan siirtää kolmannelle. Kun asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen, voi hän suorittaa maksut vain siirronsaajalle.

12 Sopimusehtojen muuttaminen

12.1 Muutokset sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin

Mustapekalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja sopimuskauden aikana, sekä lopettaa palvelun tuottaminen kokonaan jos siihen on perusteltu syy eikä asiakkaan kokema palveluiden kokonaistaso olennaisesti heikkene.
Mustapekalla on oikeus muuttaa palvelua koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi, jos muutos johtuu:

 • sopimus-, hinnoittelu-, – tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä
 • tuotantokustannusten tai -rakenteen muuttumisesta
 • kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista, kuten palvelusopimuksen
  päättymisestä tai muuttamisesta
 • Mustapekan palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta
 • yhdysliikennekäytännön muuttumisesta 

 • palveluiden tai viestintäverkkojen kehittämisestä tai uudistamisesta, kuten vanhentuneen tekniikan korvaamisesta uudella 

 • asiakkaan tai asiakasryhmien yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden suojaamisesta tai kehittämisestä 

 • teknisistä järjestelmäuudistuksista 

 • ennakoimattomasta liikenteen määrän tai rakenteen muutoksesta
 • operaattorikumppanuuksien muutoksista

 • markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muuttumisesta
 • toiminnan jatkuvuuden ja palvelutason turvaamisesta, kuten poikkeusoloihin varautumisesta tai tietosuojan tai tietoturvan ylläpitämisestä, kehittämisestä tai muuttamisesta
 • muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. 


Mustapekalla on oikeus muuttaa palvelusopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia tai maksuja asiakkaan vahingoksi myös, jos muutoksen taustalla on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, esimerkiksi sovittuun hintaan vaikuttava verojen tai muiden julkisten maksujen muutos. 


Mustapekalla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi toimenpiteet, jotka vaikuttavat palveluiden tekniikkaan tai palvelun ulkoasuun. Mustapekan palvelukuvauksiin tekemää muutosta ei pidetä sopimus- ehtojen muutoksena eikä se oikeuta asiakasta irtisanomaan sopimusta. 


Jos Mustapekka:sta riippumattomasta ja ennakoimattomasta syystä johtuva muutos edellyttää muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin ja asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttöä, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. 


12.2 Muutokset asiakkaan aloitteesta 


Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muutoksia hankittujen palveluiden määrään palvelun ehtojen mukaisesti Mustapekan palvelukanavien kautta. 


Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muutoksia ja lisätilauksia hankittuihin palveluihin myös Mustapekan tätä varten tarjoamassa sähköisessä kanavassa. Asiakas vastaa käyttöönsä annettujen kirjautumistunnusten oikeasta käytöstä ja on sidottu sähköisessä kanavassa tehtyihin muutoksiin, oli asiakkaan edustaja erikseen valtuutettu tekemään muutoksia tai ei. 


12.3 Sopimusehtojen, palveluiden ja maksujen muutoksista ilmoittaminen ja seuraamukset 


Mustapekka ilmoittaa asiakkaalle hänen vahingokseen tehtyjen viestintäpalveluiden sopimusehtojen, palveluiden tai maksujen muutoksesta ja sen perusteista kirjallisesti tai sähköisesti esimerkiksi laskun yhteydessä tai sähköpostilla, viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, Mustapekalla on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun muutos tai päätös tulee voimaan. Asiakkaan eduksi tehdyistä muutoksista ja muista kuin viestintäpalveluita koskevista muutoksista Mustapekka ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. 


Asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa sen palvelun sopimus, jota muutos koskee. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta, jos asiakas ei irtisano sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta. 


Asiakkaalla ei ole muutoksesta johtuvaa irtisanomisoikeutta, jos muutos on asiakkaan eduksi tai muuten merkitykseltään vähäinen, tai jos muutos johtuu viranomaisen päätöksestä tai muuten Mustapekka:sta riippumattomasta syystä kuten kolmannen osapuolen yksipuolisesti ilmoittamasta hinnanmuutoksesta. 


Mustapekalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Mustapekalla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Palvelun teknisessä toteutuksessa tehtävistä olennaisista muutoksista, joilla Mustapekka tietää voivan olla vaikutusta asiakkaan laitteiden tai ohjelmistojen käyttöön, Mustapekka ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa etukäteen. Jos ne edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista 


13 Sopimuksen päättyminen

13.1 Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai sopimuksessa mainitun määräajan. Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan viestintäpalvelusopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen liittymäsopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei asiakas viimeistään kahta viikkoa tai Mustapekka viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole irtisanonut liittymäsopimusta päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun.

Mustapekalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

13.2 Purkaminen

Asiakas saa purkaa sopimuksen Mustapekan viivästyksen tai virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Sopimuksen purkaminen voi kohdistua vain siihen palveluun, johon viivästys tai virhe kohdistuu.

Mustapekka saa purkaa puhelinliittymän sopimuksen ilmoittamalla siitä etukäteen, jos

 • puhelinliittymä on ollut suljettuna muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä (ks. kohta 6) vähintään
  kuukauden ja liittymän sulkemisen edellytykset ovat voimassa, tai 

 • asiakas on tuomittu puhelinliittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä. 


Mustapekka saa purkaa sopimuksen, jos 


 • palvelun käyttö on ollut keskeytettynä muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä (ks. kohta 6) tai verkon korjaamisen takia vähintään kuukauden, ja keskeytyksen edellytys on edelleen voimassa 

 • asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskujaan, on todettu maksukyvyttömäksi, tai hän ei maksa Mustapekan 

  vaatimaa ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta 

 • viranomainen on todennut, että asiakas on tahallaan estänyt tai häirinnyt televiestintää, tai 

 • asiakas on rikkonut jotain sopimusehtoa olennaisesti eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. 


Asiakas ja Mustapekka voivat purkaa muun palvelun kuin puhelinliittymän sopimuksen, jos 


 • sopimuksen noudattamisen on estänyt ylivoimainen este yli kolmen (3) kuukauden ajan, tai 

 • palvelua ei voida toimittaa kohtuullisessa ajassa kohdassa 3.2 mainitun toimituksen edellytyksen puutteesta johtuen.


Mustapekan tulee purkaa sopimus kirjallisesti.

13.3 Palautukset sopimuksen päättyessä 


Asiakkaan on palautettava Mustapekan omistamat laitteet ja muu käyttöoikeuden alainen omaisuus sopimuksen päättyessä sellaisessa kunnossa kuin se normaali kuluminen huomioon ottaen luovutettaessa oli. Jos asiakas on vuokrannut Mustapekka:lta laitteen, laitepalvelun irtisanominen ja sen laskutuksen päättyminen edellyttävät kohdassa 13.1 sanotun lisäksi, että laite on palautettu Mustapekan antamien ohjeiden mukaisesti. 


Mustapekka palauttaa asiakkaan ennakkoon maksamat maksut siltä ajalta, kun ne kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan ja kyseessä ei ole asiakkaan sopimusrikkomus. Mustapekka ei palauta käyttämättä jäävää hinnoittelu- tai puheaikaetua. Sopimuksen päättyessä Mustapekalla on oikeus kuitata saatavansa mahdollisesti asiakkaalle palautettavista maksuista. 


13.4 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Mustapekalla on oikeus muuttaa jatkuvaluonteisia palveluja tai painavasta syystä lopettaa palvelun tuottaminen kokonaan. Mustapekka pyrkii siihen, että asiakkaalle aiheutuu tästä mahdollisimman vähän haittaa. Mustapekka ei vastaa muutoksesta tai lopettamisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Mustapekka pyrkii ilmoittamaan palvelun lakkauttamisesta kaksi (2) kuukautta etukäteen. Maksuttomien asiakkaan ohjelmoitavissa olevien lisäarvopalvelujen lakkauttamisesta Mustapekalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa muutoin kuin ylläpitämällä ajantasaista palveluvalikoimaluetteloa.

14 Yhteystiedot ja ilmoitukset

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Mustapekalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta ja käyttäjästä, jolle asiakas on antanut palvelun käyttöön. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Mustapekan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

Mustapekka lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen tai laskutusosoitteeseen tai sopimuksen mukaisesti sähköpostiosoitteeseen tai matkaviestinliittymänumeroon. Mustapekan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse tai matkaviestinliittymänumeroon lähettämistä seuraavana päivänä.

Mustapekka ilmoittaa asiakkaalle palvelun käyttäjän maksulaiminlyönneistä ja muista sopimusrikkomuksista.

Mustapekan yhteystiedot ilmenevät sopimuksesta tai muusta asiakkaalle annettavasta asiakirjasta.

15 Muut ehdot

15.1 Immateriaalioikeuden loukkaus

Mustapekka vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Immateriaalioikeudella tarkoitetaan muun muassa patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeutta.

Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Mustapekan toimittaman tuotteen tai palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Mustapekka huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi lainvoimaisesti tuomitut korvaukset. Mustapekan vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaateista kirjallisesti Mustapekalle välittömästi niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa Mustapekan huolehtimaan asiakkaan eduista ja antaa Mustapekalle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, valtuutukset ja avun.

Mustapekka ei vastaa asiakkaalle oikeudenloukkauksesta, joka aiheutuu siitä, että palvelua on asiakkaan tai kolmannen tahon toimesta muutettu, palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu, palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai asiakkaan itse tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa, taikka jos palvelua käytetään vastoin Mustapekan antamia ohjeita.

15.2 Palvelun kautta tullut aineisto

Mustapekka ei milloinkaan vastaa tuotteen tai palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta tai sisällöstä eikä myöskään tuotetta tai palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Mustapekka ei myöskään vastaa asiakkaan tuotteen tai palvelun kautta hankkiman aineiston tai tietojen lainmukaisuudesta, toimivuudesta tai saatavuudesta tai aineiston tai tietojen käyttämiseen, kopioimiseen tai muokkaamiseen liittyvistä oikeuksista.

Asiakas vastaa siitä, että hän ei toimita eikä välitä tai aseta muiden saataville kolmannen oikeutta loukkaavaa taikka lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa. Mustapekalla on oikeus poistaa asiakasta kuulematta tällainen aineisto palvelusta tai estää sen käyttö tai saanti välittömästi. Palvelun avulla tai sen kautta käydyn viestinnän sisältö ei ole Mustapekan vastuulla miltään osin.

15.3 Salassapito, oikeuksien hyödyntäminen

Sopimuksen yhteydessä osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin tällä on jokin immateriaalioikeus. Mustapekan liikesalaisuuksiin kuuluvat kaikki sopimus- tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Asiakkaalla ei ole ilman Mustapekan kirjallista suostumusta oikeutta käyttää saamaansa tietoa hyväkseen omassa tai oman etupiirinsä liike- tai missään muussakaan toiminnassa. Etupiiriin luetaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja sen päätäntäelimiin kuuluvat henkilöt läheisineen ja läheisyhtiöineen. Asiakas ei saa paljastaa saamiaan tietoja eikä luovuttaa niitä ulkopuolisille. Vain sopimuksen täyttämiseksi tarpeellinen tiedon käyttäminen on sallittua. Ehtoa on noudatettava myös sopimuksen päätyttyä.

Mustapekalla on oikeus käyttää sopimussuhteessa kertyvää tietoliikennealan tietotaitoa liiketoiminnassaan vapaasti, esimerkiksi palvelujen kehitystyössä.

Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske sellaisia tietoja, jotka osapuoli on velvollinen ilmaisemaan lain tai osapuolta velvoittavien julkisen kaupankäynnin sääntöjen perusteella.

15.4 Sopimuksen sisältö ja soveltamisjärjestys

Sopimuksen sisällön määräävät sopimus ja sen liitteet. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava:

 • Mobiilivaihde – tai älyreitityspalvelujen palvelusopimus ja mahdolliset erityisehdot

 • palvelukohtaiset erityisehdot
 • hinnasto ja
 • yleiset sopimusehdot. 


Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 


16 Erimielisyydet 


Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaistaan Keskuskauppakamarin välitysmenettelyn mukaisesti. Välitystuomioistuimen paikka on Oulu. 


17 Ehtojen voimassaolo 


Nämä ehdot ovat voimassa 24.6.2019 alkaen toistaiseksi. Nämä ehdot korvaavat 1.1.2017 voimaan tulleet Mustapekan yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin 15.6.2017 alkaen.

Toimitusehdot ovat saatavissa Mustapekka:lta sähköisesti maksutta. 


Palvelu- ja laitevuokrauksen yleiset ehdot

1. Yleistä
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti vuokralleantaja ostaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokrakohteen ja vuokraa sen vuokralleottajalle sekä vuokralleottaja ottaa vuokrakohteen vuokralle vuokra-ajan alkamispäivänä.

2. Määritelmät
Myyjä Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua Toimittajaa

Vuokralleottaja Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua Tilaajaa
Vuokralleantaja tarkoittaa Vuokralleottajalle ensimmäisen laskun yhteydessä ilmoitettua rahoitusyhtiötä.

3. Omistusoikeus
Vuokrakohde on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokrakohteeseen tulee vuokralleantajan edellyttämällä tavalla merkitä, että se on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle. Mikäli vuokrakohde ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa vuokralleantajalle tapahtuneesta kirjallisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

4. Vuokrakohteen hankinta ja toimituksen hyväksyminen
Vuokralleottaja valitsee vuokrakohteen ja sen myyjän sekä neuvottelee myyjän kanssa vuokrakohteen hinnan ja muut toimitusehdot. Vuokralleottaja ei ole oikeutettu tilaamaan vuokrakohdetta myyjältä vuokralleantajan lukuun ilman nimenomaista valtuutusta. Tämän sopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja vakuuttaa vuokralleantajalle, että hän on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja, että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Vuokralleottajan tulee välittömästi myyjän toimituksen tapahduttua tarkastaa vuokrakohde huolellisesti. Toimituksen ja sen tarkastuksen tapahduttua vuokralleottaja toimittaa vuokralleantajalle erillisen toimituksen hyväksymisilmoituksen, ellei Vuokra- ja palvelusopimuksessa toisin ole sovittu. Toimituksen hyväksymisilmoituksen saatuaan vuokralleantaja ostaa vuokrakohteen ja suorittaa kauppahinnan myyjälle. Mikäli vuokralleottaja ei hyväksy vuokrakohteen toimitusta tämän sopimuksen mukaisesti, vuokralleantaja ei osta vuokrakohdetta. Vuokralleottaja vastaa yksin toimituksen hyväksymisen viivästymisestä tai vuokralleantajasta riippumattomasta syystä johtuvasta kauppahinnan maksun viivästymisestä myyjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen hyväksyttämisestä ja/tai rekisteröinnistä sekä hankkii tarvittavat luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset.

5. Varsinainen vuokra-aika
Varsinaisen vuokra-ajan pituus on mainittu Vuokra- ja palvelusopimuksessa. Ellei osapuolten kesken toisin ole sovittu, vuokra-ajan alkamispäivä on, mikäli toimituksen hyväksyminen tapahtuu kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toimituksen hyväksymispäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä tai, mikäli toimituksen hyväksyminen tapahtuu kalenterikuukauden 15. päivän jälkeen, toimituksen hyväksymispäivää toisena seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä. Vuokrajakso on vuokra-ajan osa ja sen pituus on kolme kuukautta, ellei Vuokra- ja palvelusopimuksessa toisin ole sovittu.

6. Kuukausimaksu ja hinnoitteluyhteenveto
Vuokra- ja palvelusopimuksen kuukausimaksu sisältää palvelumaksun ja kiinteän vuokran sopimuskaudelle. Vuokralleantajalla on oikeus jakaa Vuokra- ja palvelusopimuksen palvelumaksu ja vuokra erikseen. Virhe palvelussa ei vapauta vuokralleottajaa vuokran maksamisesta. Vuokralleottajan kiinteä vuokra muodostuu seuraavista hinnoitteluyhteenvedossa eritellyistä tuotteista:

Toimittamisen palvelut
Vuokralaitteet
Ohjelmistolisenssit
Palvelinympäristöt ja tallennus
Ohjelmistolisenssi osto
Palvelinympäristöt ja tallennus (dedikoitu)
Vuokratuotteet
IT –tuotteet

Hinnoittelu yhteenvedossa eriteltyjen tuotteiden %- osuus tarkoittaa tuotteen kiinteän vuokran osuutta Vuokra- ja palvelusopimuksen kuukausimaksusta.

7. Vuokra ja sen muuttaminen
Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan kultakin vuokrajaksolta vuokran. 

1) Kiinteä vuokra: Vuokran määrä on sidottu varsinaisen vuokra-ajan pituutta vastaavan jakson koronvaihtosopimuksiin perustuvaan viitekorkoon. Mikäli viitekoron noteeraus ensimmäisen vuokran laskutushetkellä poikkeaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokran perusteena olevasta viitekoron noteerauksesta, on vuokralleantajalla oikeus tarkistaa vuokran määrää muutosta vastaavasti, minkä jälkeen vuokra pysyy samana koko vuokra-ajan, ellei jäljempänä tässä kohdassa olevasta muuta johdu.

2) Vaihtuva vuokran määrä: Mikäli Vuokra- ja palvelusopimuksessa on niin sovittu, vuokran määrä on vaihtuva ja sidottu viitekorkoon. Viitekorkona käytetään vuokrajakson pituutta vastaavan jakson euriborkorkoa. Vuokra-aikana vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrää kunkin vuokrajaksojen osalta, mikäli viitekoron noteeraus vuokran laskutushetkellä poikkeaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokran perusteena olevasta viitekoron noteerauksesta. Vuokran määrää tarkistetaan seuraavasti: Vuokrajakson vuokra määritellään ns. annuiteettiperiaatteen mukaisesti jäljellä olevan ns. pääoma-arvon, jäljellä olevien vuokrajaksojen lukumäärän, jäännösarvon ja viitekoron uuteen noteeraukseen perustuvan rahoituskoron perusteella. Pääoma-arvo on maksusuunnitelman mukaisesti aleneva vuokrakohteen hankintahinnan osa ilman arvonlisäveroa. Jäännösarvo on pääoma-arvo varsinaisen vuokra-ajan päättymispäivänä.
Mikäli myyjän lasku on muussa kuin tämän sopimuksen mukaisessa valuutassa ja laskun maksuhetken valuuttakurssi poikkeaa etusivulle merkityn vuokran perusteena käytetystä valuuttakurssista, vuokralleantajalla on oikeus muuttaa vuokraa valuuttakurssin muutoksesta aiheutuneella määrällä. Mikäli viitekorko menettää merkityksensä taikäytettävyytensä rahamarkkinoilla yleisesti käytettynä viitekorkona, vuokralleantajalla on oikeus sitoa vuokra johonkin toiseen vastaavaan markkinoilla yleisesti käytettyyn viitekorkoon. Lisäksi vuokralleantajalla on oikeus korottaa vuokraa aiheutuneita lisäkustannuksia vastaavalla määrällä, mikäli vuokralleantajan jälleenrahoitukselle tai tälle sopimukselle määrätään varainsiirto- tai luottovero tai muu vero tai maksu tai vuokralleantajan jälleenrahoituksen kustannuksissa tapahtuu muu olennainen muutos tai lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat siten, että vuokralleantajalleaiheutuu lisäkustannuksia.
Lisäksi vuokralleottaja sitoutuu suorittamaan vuokralleantajalle ns. päivävuokraa toimituksen hyväksymispäivän ja vuokra-ajan alkamispäivän väliseltä ajalta. Tämän päivävuokran määrä lasketaan siten, että kuukausivuokra jaetaan 30:llä ja saatu osamäärä kerrotaan toimituksen hyväksymispäivän ja vuokra-ajan alkamispäivän välisten päivien lukumäärällä. Päivävuokra erääntyy maksettavaksi ensimmäisen vuokraerän yhteydessä.

8. Vuokrien ja muiden maksujen erääntyminen sekä viivästyskorot ja kulut
Vuokra kultakin vuokrajaksolta erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin vuokrajakson ensimmäisenä päivänä. Vuokralleantaja lähettää vuokrasta vuokralleottajalle laskun noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Muut tämän sopimuksenmukaiset maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.
Vuokralleottaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä mitään vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia siten, että suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä vuokralleantajan vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä. Vuokralleottajan vuokranmaksuvelvollisuus on ehdoton ja riippumaton vuokrakohteen mahdollisista vioista tai puutteista, kunnosta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, myyjän sopimusrikkomuksesta, vuokralleottajan oikeudesta tehdä kolmansiin henkilöihin kohdistuvia vaatimuksia tai kolmansien henkilöiden oikeudesta tehdä vuokralleottajaan kohdistuvia vaatimuksia.
Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta perustamis- ja laskutuspalkkion lisäksi vuokralleottajan pyynnöstä suoritetuista erityispalveluista kulukorvausta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa hinnaston mukaisia palkkioita. Vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskoron määrä on 18 prosenttia p.a., mutta kuitenkin aina vähintään korkolain mukaisen viivästyskoron määrä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

9. Verot, maksut ja kustannukset
Vuokraan ja muihin tämän sopimuksen mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaan. Vuokralleottaja vastaa kaikista vuokrakohteen ostamisesta, omistamisesta, vuokraamisesta, käyttämisestä, kuljettamisesta tai asentamisesta tai muutoin tästä sopimuksesta tai vuokrakohteesta vuokralleantajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, varainsiirto-, luotto- tai muista veroista, viranomaismaksuista ja muista vastaavista kustannuksista lukuun ottamatta vuokralleantajalle Suomessa määrättävää tuloveroa.

10. Vuokrakohteen kunto ja virheellisyys
Vuokrakohde vuokrataan siinä kunnossa kuin se toimituksen hyväksymispäivänä on. Vuokralleottaja on itsenäisesti valinnut vuokrakohteen ja sen myyjän. Vuokralleantaja ei ole vuokrakohteen tai vastaavien laitteiden myyjä eikä vuokralleantajaa voida samaistaa vuokrakohteen myyjään tai valmistajaan. Vuokralleottaja vahvistaa hyväksyvänsä sen, että vuokralleantaja ostaa vuokrakohteen myyjältä ainoastaan tarkoituksenaan vuokrata se tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleottajalle. Vuokralleantajalla ei ole asiantuntemusta vuokrakohteen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa tai sen teknisistä ominaisuuksista yleensä.

Vuokralleantaja ei vastaa myyjän toimituksesta tai muiden velvollisuuksien täyttämisestä, vuokrakohteen virheestä, kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, soveltumisesta tarkoitettuun käyttöön, käytön estymisestä tai muista ominaisuuksista, vuokrakohteen takuusta, huollosta tai huollon tai varaosien saatavuudesta eikä välittömistä tai taikka välillisistä vahingoista, jonka vuokrakohde voi aiheuttaa vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle.
Mikäli vuokrakohteessa tai sen toimituksessa ilmenee vikoja tai puutteita, vuokralleottajan tulee kustannuksellaan ja omissa nimissään esittää vaatimuksensa suoraan vuokrakohteen myyjälle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka vuokralleottaja katsoo olevan virheellisyydestä vastuussa. Vuokralleottajalla on oikeus esittää vaatimuksensa omissa nimissään. Vuokralleantajalla on kuitenkin oikeus niin halutessaan esittää vaatimukset omissa nimissään. Olennaisista vioista ja puutteellisuuksista vuokralleottajan tulee lisäksi ilmoittaa vuokralleantajalle. Minkäänlainen virhe tai puute vuokrakohteessa tai sen toimituksessa tai myyjän sopimusrikkomus ei oikeuta vuokralleottajaa pidättymään vuokrien tai muiden maksujen suorittamisesta, irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan.

11. Vuokrakohteen käyttö ja kunnossapito
Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään vuokrakohdetta huolellisesti myyjän ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on vuokrakohteen käyttämiseen tarvittava pätevyys ja mahdolliset viranomais- ja muut luvat. Vuokralleottajan tulee ennen vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että vuokrakohde täyttää kaikki varusteita, suojalaitteita, vakuutuksia jne. koskevat vaatimukset. Vuokralleottajan tulee huolehtia vuokrakohteen katsastamisesta lain määräämällä tavalla. Vuokralleottajan on sijoitettava vuokrakohde siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa. Vuokrakohdetta tai sen osaa ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että se muuttuu kiinteistön, rakennuksen, aluksen tai muun esineen osaksi, ainesosaksi tai tarpeistoksi.
Vuokralleottajalla ei ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta ole oikeutta tehdä vuokrakohteeseen muutoksia, muuttaa vuokrakohteen rakennetta tai verotuksellista asemaa tai kiinnittää siihen lisälaitteita. Vuokralleottaja saa viedä vuokrakohteen Suomen rajojen ulkopuolelle vuokralleantajan antamalla kirjallisella suostumuksella. Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään vuokrakohteen moitteettomassa kunnossa. Vuokralleottajan tulee lisäksi huolehtia vuokrakohteen huollosta, korjaamisesta ja kuluneiden tai hävinneiden osien vaihtamisesta uusiin osiin myyjän ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokralleottajan on solmittava vuokrakohdetta koskeva huolto- ja/tai ylläpitosopimus, mikäli vuokralleantaja niin vaatii. Vuokrakohteeseen liitetyt varaosat siirtyvät vuokralleantajan omistukseen.
Mikäli vuokrakohde on viallinen eikä sitä voida korjata, vuokralleottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan vaihtaa vuokrakohde toiseen ominaisuuksiltaan vähintään vastaavaan laitteeseen edellyttäen, että vuokralleantaja on ennen vaihtoa antanut kirjallisen suostumuksensa vuokrakohteen vaihtoon. Ennen vaihtoa vuokralleottajan tulee toimittaa vuokralleantajalle tämän pyytämät korvaavaa laitetta koskevat yksilöintitiedot. Vaihtohetkellä korvaava laite tulee vuokralleantajan omistukseen ja siitä lähtien korvaava laite on tämän sopimuksen tarkoittama vuokrakohde ja siihen sovelletaan vuokrakohdetta koskevia sopimusehtoja. Vuokralleantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus tarkastaa vuokrakohde milloin tahansa normaalina liikeaikana. Vuokralleantajalla on oikeus periä näiden tarkastusten aiheuttamat kustannukset vuokralleottajalta.

12. Huolto- ja ylläpitosopimusta koskeva laskutuspalvelu
Tämän sopimuksen kohteena olevaan vuokrakohteeseen voi liittyä vuokrakohdetta koskeva vuokralleottajan ja myyjän välinen vuokrasopimuksesta erillinen huolto- ja ylläpitosopimus, johon perustuvan palvelun maksut (huolto- ja ylläpitomaksu) veloitetaan vuokralleottajalta tämän sopimuksen mukaisen kuukausivuokran yhteydessä Vuokra- ja palvelusopimuksessa erityisehtojen kohtaan tai tämän sopimuksen liitteeseen merkityllä tavalla. Vuokralleantaja on sopinut erikseen myyjän kanssa huolto- ja ylläpitosopimukseen perustuvien myyjälle kuuluvien kiinteiden huolto- ja ylläpitomaksujen laskuttamisesta vuokran yhteydessä. Huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaiset myyjän oikeudet ja velvoitteet eivät siirry vuokralleantajalle. Vuokralleantajan tai myyjän laskuttama huolto- ja ylläpitomaksu ei sisällä huolto- ja ylläpitosopimukseen perustuvia erillisiä toimenpidemaksuja tai muita erikseen veloitettavia eriä. Mikäli myyjällä on oikeus huolto- ja ylläpitosopimuksen perusteella muuttaa kiinteää huolto- ja ylläpitomaksua korottamalla tai alentamalla sitä, on laskuttajalla oikeus muuttaa veloitettavaa huolto- ja ylläpitomaksua muutosta vastaavasti. Huolto- ja ylläpitopalveluun sovelletaan myyjän ja vuokralleottajan välisen huolto- ja ylläpitosopimuksen ehtoja. Myyjä vastaa yksinhuolto- ja ylläpitosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä sopimuskauden loppuun saakka.

Huolto- ja ylläpitosopimukseen liittyvät myyjän velvoitteet eivät vaikuta vuokralleottajan velvollisuuteen maksaa tämän sopimuksenmukaisia vuokria. Mikäli myyjä tai muu huolto- ja ylläpitosopimuksen osapuoli ei toimita huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaista palvelua tai huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaisessa palvelussa on vikoja tai puutteita taikka palvelun saatavuus lakkaa ennen vuokra-ajan päättymistä, on vuokralleottaja siitä huolimatta edelleen vastuussa vuokrien maksamisesta. Minkäänlainen virhe, puute tai sopimusrikkomus myyjän tai muun huolto- ja ylläpitosopimuksen osapuolen taholta ei oikeuta vuokralleottajaa pidättymään vuokrien tai muiden maksujen suorittamisesta, irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan.
Kaikki huolto- ja ylläpitosopimukseen tai huolto- ja ylläpitomaksuihin liittyvät väitteet ja vaatimukset on osoitettava myyjälle ja vuokralleottaja hyväksyy sen, että hän ei voi esittää vuokralleantajalle mitään palvelussa olevia puutteita koskevia tai muita palveluun, huolto- ja ylläpitosopimukseen tai huolto- ja ylläpitomaksuun liittyviä väitteitä ja vaatimuksia.

Tässä sopimuksessa käytetyt huolto- ja ylläpitosopimusta koskevat termit voivat poiketa merkitykseltään ja muodoltaan huolto- ja ylläpitosopimuksessa käytetyistä termeistä.

13. Vakuutusturva
Vuokralleantaja ottaa vuokralleottajan kustannuksella Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitut vakuutukset, ellei toisin ole sovittu. Vuokralleantajan huolehtiessa vakuutusten ottamisesta vuokralleantaja toimittaa vuokralleottajalle selvityksen rajoitetun kaikenvaravakuutuksen sisällöstä. Mikäli osapuolet ovat sopineet, että vuokralleottaja huolehtii vakuutusten ottamisesta, vuokralleottajan tulee hankkia vuokrakohteelle kaikenvaravakuutus jälleenhankinta-arvosta ja toimittaa vuokralleantajalle jäljennös vakuutuskirjasta sopimuksen voimaanastumiseen mennessä. Muussa tapauksessa vuokralleantaja ottaa vakuutuksen vuokralleottajan kustannuksella siihen saakka kunnes vuokralleantaja on vastaanottanut jäljennöksen vuokralleottajan hankkiman vakuutuksen vakuutuskirjasta. Mahdollisesta päällekkäisestä vakuutusturvasta aiheutuneita kustannuksia ei hyvitetä. Vakuutuksissa edunsaajana on aina vuokralleantaja ja vuokralleottaja vastaa vakuutusten omavastuuosuuksista, vakuutusturvan riittävyydestä sekä vahingoista, joita vakuutus ei korvaa. Katsoessaan vakuutusturvan riittämättömäksi vuokralleottajan tulee kustannuksellaan ottaa tarpeelliseksi katsomansa lisävakuutusturva. Vuokralleottaja on tietoinen siitä, että vuokralleantajalla ei ole mahdollisuuksia vakuuttaa tiettyjä vuokrankohteita kuten esimerkiksi, äly- ja matkapuhelimet, ATK-ohjelmistot ja lisenssit jne. Vuokralleottaja vastaa näidenkin vakuuttamattomien vuokrankohteiden, tämän sopimuksen mukaisista vastuista ja velvollisuuksista täysimääräisesti. Jos vuokralleottaja on julkiseen sektoriin kuuluva toimija, vuokrakohde voidaan rahoittaa siten, että sitä ei vakuuteta lainkaan. Järjestely edellyttää vuokralleantajan erillistä kirjallista hyväksyntää. Vuokralleottaja on tällöin velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan vuokrakohteen tai vuokrakohteen tuhoutuessa maksamaan vuokralleantajalle ehtokohdassa 14 määritellyn kokonaissaatavan.

14. ATK-ohjelmien käyttöoikeudet
Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on kaikki vuokrakohteen osana mahdollisesti olevien ATK-ohjelmistojen käyttämiseen tarvittavat käyttöoikeudet (lisenssit) ja, että lisenssit on perustettu asianmukaisesti. Vuokralleantajalla ei ole mitään lisenssien antamiseen tai saamiseen liittyviä vastuita tai velvoitteita. Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa on sovittu, ohjelmistojen käyttöoikeuksiin sovelletaan asianomaisen lisenssinantajan vuokralleottajalle vahvistamia lisenssiehtoja. Huolimatta tämän sopimuksen ehdoista lisenssinantaja on oikeutettu päättämään ohjelmistojen käyttöoikeudet lisenssiehtojen mukaisesti. Huolimatta ohjelmistojen käyttöoikeuksien mahdollisesta päättymisestä vuokralleottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleantajalle eikä vuokralleottaja ole oikeutettu käyttöoikeuksien päättymisen perusteella irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan. Huolimatta lisenssiehdoista ohjelmistojen käyttöoikeudet päättyvät kuitenkin sinä päivänä, kun vuokrakohdetta koskeva vuokrasuhde päättyy tämän sopimuksen ehtojen kohdan 15 mukaisesti.

15. Vastuu vuokrakohteesta johtuvasta vahingosta
Vuokralleottaja vastaa yksin kaikista vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä tai kuljettamisesta johtuvista tai vuokrakohteeseen muuten liittyvistä välittömistä tai välillisistä henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta, siitä kenelle tai mille vahinko on aiheutunut tai kohdistuuko korvausvaatimus vuokralleottajaan tai vuokralleantajaan.

16. Riski ja vuokrakohteen vahingoittuminen
Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen tuhoutumisesta on vuokralleottajalla siihen asti, kunnes vuokrakohde on vuokra-ajan päätyttyä luovutettu tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vuokralleantajalle.
Mikäli vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Saatuaan siihen vakuutusyhtiön suostumuksen, vuokralleottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vuokrakohteen korjaamiseksi tämän sopimuksen mukaiseen kuntoon. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, vuokralleottaja on velvollinen korjaamaan vuokrakohteen omalla kustannuksellaan. Huolimatta vuokrakohteen vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan eikä sitä sen vuoksi voida käyttää, vuokralleottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleantajalle. Mikäli vuokrakohde kulumisen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Lisäksi vuokralleottaja on vuokralleantajan vaatiessa velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle erääntyneiden maksamattomien vuokrien ja muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi varsinaisen vuokra-ajan erääntymättömien vuokrien ja jäännösarvon eräpäivälle lasketun nykyarvon yhteismäärän vähennettynä vuokralleantajan vuokrakohteesta mahdollisesti saamalla vakuutuskorvauksella. Nykyarvo lasketaan käyttäen vuotuisena diskonttauskorkona laskentahetkeä edeltäneen viimeisen vuokrajakson vuokran laskennassa käytettyä viitekoron noteerausta. Siihen saakka, kunnes vuokralleantaja tekee edellä tarkoitetun vaatimuksen, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan erääntyvät vuokrat ja muut sopimukseen perustuvat maksut vuokralleantajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kun vuokralleottaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa ja vuokralleantajan saatavat on kokonaisuudessaan maksettu, vuokralleantaja on velvollinen siirtämään omistusoikeuden mahdollisesti jäljellä olevaan vuokrakohteeseen vuokralleottajalle tai vakuutuksenantajan vaatimuksesta vakuutuksenantajalle. Tämän jälkeen sopimus katsotaan päättyneeksi ilman eri toimenpidettä.

17. Sopimuksen purkaminen
Vuokralleantaja on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen ja ottamaan vuokrakohteen heti haltuunsa, mikäli:
a) vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 20 päivää eräpäivästä lukien
b) vuokralleottaja tai takaaja asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai vuokralleottajaa tai takaajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan
c) vuokralleottaja ei hoida vuokrakohdetta tämän sopimuksen mukaisesti, käyttää vuokrakohdetta sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo oleellisesti tämän sopimuksen ehtoja
d) vuokralleottaja tai takaaja on antanut vuokralleantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin tai
e) vuokralleottaja tai takaaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisesti muuttaa tai supistaa sitä tai vuokralleottajan omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia tai
f) vuokralleottajan tai takaajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen tai
g) vuokralleottajan antama vakuus, joka koskee tätä sopimusta tai muuta velvoitetta vuokranantajalle, ei enää ole riittävä.
h) milloin vuokralleottaja, takaaja tai muu vuokrasopimukseen liittyvä henkilö ei esitä vuokralleantajan niin vaatiessa liiketoimintansa laillisuuden tai toimenpiteessä käytetyn rahan tai omaisuuden laillisuuden todistavia tietoja ja asiakirjoja, käyttää oikeustoimien tekemiseen bulvaaneja tai vuokralleantaja epäilee vuokralleottajaa tai häneen liittyviä henkilöitä muusta syystä rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta.

Sopimus päättyy seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokralleantaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi vuokralleottajan viimeksi vuokralleantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen, vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokra- tai leasingsopimukset.
Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja muiden maksujen lisäksi: kaikki vuokrakohteen takaisinottamisesta, myymisestä, uudelleen vuokraamisesta tai arvioimisesta aiheutuvat kulut sekä muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset; vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista vuokralleottaja lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka vuokralleantaja vuokrakohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan; sekä vahingonkorvauksena kaikkien päättymishetkellä jäljellä olevien varsinaisen vuokra-ajan erääntymättömien vuokrien ja vuokrakohteen jäännösarvon nykyarvo. Nykyarvo lasketaan 2 (kahden) prosentin (p.a.) laskentakorolla vahingonkorvauksen eräpäivälle. Vahingonkorvaus erääntyy maksettavaksi vaadittaessa. Vuokralleantajan saatavasta vähennetään vuokrakohteen realisoinnista saatu nettotulo (eli myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla).

18. Vuokrakohteen palauttaminen
Mikäli vuokralleottaja on vuokra-ajan päättyessä täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuutensa, vuokralleottajalla on oikeus ellei toisin ole sovittu, osoittaa vuokrakohteelle ostaja, jonka on suoritettava vuokrakohteen jäännösarvo voimassa olevalla arvonlisäverolla lisättynä vuokralleantajan tilille viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä. Vuokralleantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä vuokralleottajan osoittama ostaja. Saatuaan ostajan suorituksen, vuokralleantaja siirtää tälle omistusoikeuden vuokrakohteeseen. Mikäli vuokralleottaja ei ole osoittanut vuokrakohteelle ostajaa tai vuokralleantaja ei ole hyväksynyt vuokralleottajan osoittamaa ostajaa, vuokralleantaja myy vuokrakohteen sopivaksi katsomallaan tavalla. Mikäli vuokrakohteen myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla on suurempi kuin jäännösarvo, vuokralleantaja hyvittää näin syntyneen myyntivoiton vuokralleottajalle. Vastaavasti, mikäli myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla on pienempi kuin jäännösarvo, vuokralleottaja on heti vaadittaessa velvollinen korvaamaan näin syntyneen myyntitappion määrän vuokralleantajalle.

Sopimuksen päätyttyä vuokra-ajan päättymisen tai muun syyn perusteella vuokralleottaja on omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mm. purku-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi- ja vakuutuskustannukset ja maastaviennistä tai maahantuonnista aiheutuvat tullit, tariffit, verot tai muut vastaavat maksut) ja riskillään velvollinen toimittamaan vuokrakohteen vuokralleantajan osoittamaan paikkaan Pohjoismaissa. Palautushetkellä vuokrakohteen tulee olla tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisessa kunnossa. Lisäksi vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralleantajalle vuokrakohteen yhteydessä vuokralleottajalle mahdollisesti toimitetut tietovälineet, lisävarusteet, lisenssit ja ohjekirjat. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö vuokrakohteen palautusvelvollisuuden ja/tai vuokrakohde ei palautushetkellä ole tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisessa kunnossa, vuokralleantaja on oikeutettu ottamaan vuokrakohteen haltuunsa ja huolehtimaan sen saattamisesta edellä mainittuun kuntoon vuokralleottajan kustannuksella.

19. Sopimuksen siirto
Vuokralleantaja on oikeutettu siirtämään tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai velvollisuutensa ja vuokrakohteen omistusoikeuden kolmannelle. Vuokralleottajan tulee siirrosta tiedon saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle. Vuokralleottajalla ei ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmannelle.

20. Vuokralleottajan tiedonantovelvollisuus
Vuokralleottajan on ilmoitettava vuokralleantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Vuokralleottajan on annettava vuokralleantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka ovat vuokralleantajalle tarpeellisia. Lisäksi vuokralleottajan tulee ilmoittaa vuokralleantajalle oma-aloitteisesti välittömästi liiketoiminnassaan tapahtuneista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa: yritysmuodon tai toimialan muutos, liiketoiminnan lopettaminen, sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, vuokralleottajan taloudellisissa etuyhteyksissä tai omistuspohjassa tapahtuneet olennaiset muutokset tai vuokralleottajan muihin yrityksiin liittyvissä omistuksissa ja sitoumuksissa tapahtuva muutos.

21. Muut ehdot
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. Vuokralleantajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä vuokralleantajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa. Vuokralleottaja antaa suostumuksensa siihen, että vuokralleantaja voi luovuttaa tätä sopimusta tai vuokralleottajaa koskevia tietoja myyjälle, takaajalle, muun vakuuden antajalle, rahoitusyhtiölle, tai toiselle vuokralleantajan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Ellei vuokralleantajan antamasta erillisestä kirjallisesta valtuutuksesta muuta johdu, myyjä ei edusta vuokralleantajaa eikä ole vuokralleantajan asiamies missään tähän sopimukseen liittyvässä asiassa. Vuokralleottaja hyväksyy sen, että osa tai kaikki tätä sopimusta koskeva tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla tai puhelimella. Sähköpostiosoitteena ja puhelinnumerona käytetään Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Vuokralleottaja vahvistaa samalla vuokralleantajalle, että vain vuokralleottajalla on oikeus käyttää edellä mainittua sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.

22. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

23. Riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Puolueellinen mobiilivaihdevertailu

Lataa puolueellinen vertailu

Mustapekan puolueellisessa mobiilivaihdevertailussa ovat testipenkissä suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen mobiilivaihde.

Puolueellinen mobiilivaihdevertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa heti tästä!

Kiitos, saat postia pian!